Aktualności

Stypendia – pomoc materialna


Stypendia

Rok szkolny 2018/2019

  1. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
  1. Informacja Urzędu Miasta Malborka na temat wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.
  1. Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019  dla uczniów szkół zawodowych

 

Rądowy program pomocy uczniom  „Wyprawka szkolna”

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2018/2019

 

Burmistrz Miasta Malborka informuje, że Rada Ministrów 17 września 2018r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2018r. „Wyprawka szkolna”. Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:

– Uchwały nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”
oraz
– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1796).

I. GRUPA UCZNIÓW UPRAWNIONYCH ORAZ KRYTERIA, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60, 949 i 2203), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do:

– klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia,
– klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
– liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkół specjalnych przyspasabiających do pracy,
– klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
– klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych
– klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceum plastycznego

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do:

– klasy III szkoły podstawowej,
– klasy III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
– klas I i II branżowych szkół I stopnia,
– liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkół specjalnych przyspasabiających do pracy

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, przy czym wyżej wymienieni uczniowie, uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej, mogą otrzymać dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

WAŻNE – zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, materiały edukacyjne to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizacje programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną. W szczególności są to książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów. Uwaga – nie materiały ćwiczeniowe.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach także materiałów edukacyjnych) udzielana jest na wniosek:

– rodziców ucznia,
albo
– pełnoletniego ucznia,
albo
– nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 1 października 2018r. do 12 października 2018r., zgodnie z zarządzeniem nr 136/2018 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 24 września 2018r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2018/2019.

III. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY UCZNIÓW UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 – do pobrania

IV. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

do kwoty 175 zł
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
(dofinansowanie obejmuje wyłącznie zakup materiałów edukacyjnych)

do kwoty 225 zł
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 445 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

V. ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach także materiałów edukacyjnych) nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest:

w przypadku zakupów indywidualnych – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”.

w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych są zwracane rodzicom uczniów albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu przez podmiot dokonujący zakupu, które zawiera w szczególności: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Zaznaczyć należy, że zakres wydatków kwalifikowanych w programie „Wyprawka szkolna” nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Burmistrzowi Miasta Malborka.

Zwrotu kosztów zakupu podręczników, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości przysługującej zgodnie z w/w Rozporządzeniem pomocy, uczniom szkół podstawowych nr: 1, 2, 3, 5, 6, 8 i 9 w Malborku dokona Dyrektor tej szkoły, natomiast pozostałym uczniom zwrotu kosztów zakupu podręczników, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości przysługującej pomocy zgodnie z w/w Rozporządzeniem dokona Burmistrz Miasta Malborka.

Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 – „Wyprawka szkolna” można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


 

 Przewiń do góry strony