Aktualności

Wizyta uczniów ZSP nr 3 w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku

37 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik organizacji reklamy  10 października 2017 uczestniczyło w  wyjeździe  studyjnym do Urzędu Statystycznego w Gdańsku .

Celem wyjazdu było:

–       zapoznanie uczniów z rzeczywistymi warunkami panującymi w zakładzie pracy,

–       umożliwienie uczniom praktycznego poznania organizacji pracy, wyposażenia stanowisk pracy, poznanie struktury organizacyjnej urzędu statystycznego w Gdańsku oraz GUS,

–       zapoznanie uczniów z najnowocześniejszą ofertą informatyczną i sposobami korzystania z opracowanych danych udostępnianych przez urząd statystyczny,

–       poznanie sposobów przetwarzania uzyskanych informacji i tworzenie własnych zbiorów (np.; import danych do arkusza Excel),

–        umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.
Podczas  wizyty uczniowie skorzystali z następujących form przekazu :
1.Wykład poświęcony istocie funkcjonowania urzędów statystycznych, przedstawienie metod zbierania danych do badań statystycznych, ich gromadzenia, przetwarzania, opracowywania i prezentowania przy pomocy różnorodnych narzędzi.
Podanie przykładów manipulowania danymi statystycznymi, oraz różnej interpretacji wyników w zależności od własnych potrzeb, uwrażliwienie uczniów na tego typu zachowania. Prezentacja struktury organizacyjnej urzędu w Gdańsku, przepływu informacji w jednostce, zakresu obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych.
2.Prezentacja informacji demograficznych województwa pomorskiego, Gdańska i Malborka w roku 2016, w kontekście możliwości rozwoju naszego regionu, migracji do innych regionów Polski, a także prognoz przyszłych emerytur obecnych uczniów. Rozmowa z uczniami mająca  na celu zbadanie, czy prawidłowo interpretują prezentowane dane.
3.Warsztaty – praca w grupach – na podstawie otrzymanych różnych danych statystycznych losowo wybranego regionu Polski, każda grupa miała za zadanie opracować i zaprezentować wyniki swoich badań i analiz. Jedna grupa, która w najciekawszy sposób dokonała prezentacji, otrzymała nagrody rzeczowe – teczki do laptopów i dokumentów.
4.Rozmowa z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Gdańsku, mająca na celu propagowanie uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym a także możliwości wzięcia udziału w europejskim konkursie statystycznym
Efekt wyjazdu:
– stworzenie mechanizmu powiązania kształcenia zawodowego z pracodawcami
– zinstytucjonalizowanie współpracy szkoły z pracodawcą
– wdrażanie uczniów do stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomiki w praktyce zawodowej a także poznanie sposobów ciekawej prezentacji danych liczbowych przy pomocy nowoczesnych technologii informatycznych.

Wyjazd możliwy był dzięki realizacji przez  szkołę projektu unijnego „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020.

 Przewiń do góry strony