Aktualności

Stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Malborskiego

Rozpoczynamy nabór kandydatów do stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Malborskiego z klas I – IV naszej szkoły.

Kandydaci muszą spełniać poniższe warunki:

  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód brutto max 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku budżetowym na 1 członka rodziny tj. max 1950 zł),
  • osiągają wysokie wyniki w nauce – średnia ocen rocznych w poprzedniej klasie (w przypadku klas I – na świadectwie ukończenia poprzedniej szkoły) oraz średnia ocen śródrocznych w I semestrze bieżącego roku nie może być niższa niż 4,50,
  • nie mogą posiadać na świadectwie z poprzedniej klasy oraz na koniec I semestru bieżącego roku szkolnego ocen dopuszczających.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku znajduje się u p. Agnieszki Jeromin, do której należy dostarczyć wypełnioną dokumentację do dnia 19 lutego 2020 r.

Regulamin stypendium oraz wzór wniosku znajdują się w zakładce – Dokumenty

 Przewiń do góry strony