Projekt POWER 2018 -1-PL01-KA101-048282

Wakacyjne zagraniczne  szkolenia  nauczycieli ZSP nr 3

    „Wyższe kompetencje nauczycieli to przyszły sukces zawodowy uczniów”  – to projekt skierowany do nauczycieli ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, na który udało się szkole pozyskać 26.077 EUR. W ramach projektu 11 nauczycieli szkoły wzięło  udział w  lipcu  i sierpniu w profesjonalnych kursach: 6 nauczycieli  realizowało  szkolenia  w Europass  Teacher Training Academy we Florencji we Włoszech, a 5 w Bell Educational Services w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Na podstawie wnikliwej analizy szkoła określiła swoje  potrzeby, których zaspokojenie pozwoli poprawić jakość nauczania : podniesienie kompetencji metodycznych w zakresie kreatywnych metod nauczania języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych, motywowania uczniów do nauki, podnoszenia kompetencji społecznych młodzieży, nauczenia ich wspólnego działania oraz różnorodnych sposobów wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kompetencji językowych umożliwiających włączanie języka angielskiego w naukę przedmiotów zawodowych, czynny udział w projektach międzynarodowych i nawiązywanie kontaktów zagranicznych. Bardzo ważne również było dla szkoły podnoszenie europejskiego wizerunku szkoły poprzez rozwijanie kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz poznawanie trendów na rynku europejskim w kształceniu zawodowym.

KURS „CONTEMPORARY ENGLISH”, 29.07–09.08.2019

Organizator kursu: Bell, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU, United Kingdom

Małgorzata Gumprecht

 

Głównym celem kursu „Contemporary English” był intensywny rozwój kompetencji językowych doświadczonych nauczycieli języka angielskiego na poziomie C1/C2 zgodnie
ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz poszerzenie wiedzy uczestników kursu na temat wykorzystania wiedzy o współczesnym języku angielskim
w nauczaniu. W trakcie kursu brałam również udział w czterech warsztatach metodycznych poruszających różne zagadnienia związane z dydaktyką nauczania języka obcego, dwóch wykładach kulturoznawczych o Wielkiej Brytanii oraz dwóch wykładach plenarnych przeprowadzonych przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania.

W trakcie pierwszych zajęć prowadzący przedstawił nam ćwiczenie umożliwiające zapoznanie ze sobą uczestników kursu, poprosił nas również o przedstawienie swoich potrzeb w zakresie tematyki zajęć. Wykonywaliśmy także zadania ćwiczące znajomość zaawansowanego słownictwa zw. z opisywaniem emocji i uczuć, aby przedstawić innym uczestnikom kilka informacji na temat swojej osobowości oraz motywacji do udziału
w kursie. Przeprowadzając to zadanie, prowadzący uświadomił nam, jak istotne jest wykorzystanie spersonalizowanych ćwiczeń na lekcjach języka angielskiego, które ułatwiają uczniom zapamiętywanie nowego słownictwa. Następnie otrzymaliśmy mapy Cambridge
z zaznaczonymi zabytkami, muzeami i innymi znanymi miejscami w mieście, dzięki czemu zapoznaliśmy się z topografią miejscowości, poznaliśmy jej historię, architekturę oraz popularne centra kultury. Wiedzę tą wykorzystaliśmy w praktyce w drugim tygodniu zajęć, kiedy uczestniczyliśmy w wycieczce po Cambridge zorganizowanej przez prowadzącego kurs. Uzyskana dzięki temu wiedza oraz dokumentacja fotograficzna może być bardzo pomocna w przeprowadzeniu zajęć kulturoznawczych dla uczniów na lekcjach językach angielskiego, a uzyskana baza pomocy dydaktycznych z pewnością będzie stanowić inspirację przy planowaniu zajęć o krajach anglojęzycznych.

Podczas kursu sprawdzaliśmy również naszą wiedzę na temat neologizmów w języku angielskim, które pojawiły się w ostatnich dwóch latach. Zadanie to uświadomiło nam,
jak ważna jest nieustająca praca nad własnymi kompetencjami językowymi, aby rozumieć współczesne zjawiska lingwistyczne, które przeważnie odzwierciedlają zmiany społeczne
i relacje międzyludzkie. Z tego powodu istotne jest uświadamianie uczniom, że ucząc się języka nie mogą polegać wyłącznie na wiedzy podręcznikowej, lecz muszą także korzystać
z zasobów multimedialnych, współczesnej literatury i artykułów prasowych. Przez cały czas trwania kursu prowadzący zwracał uwagę na to, co powoduje, że język, którym się posługujemy, brzmi bardziej naturalnie dla rodzimych użytkowników języka. Jednym
z czynników mających na to wpływ są wyrażenia idiomatyczne, z którymi należy stopniowo zapoznawać uczniów na lekcjach języka angielskiego. W trakcie kursu wykonywaliśmy ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie idiomów, odnoszące się do różnorodnych preferencji uczniów związanych z wyborem rodzaju ćwiczeń. Dowiedzieliśmy się też, jak pomóc uczniom w zrozumieniu wielu akcentów języka angielskiego oraz slangu miejskiego, którego interpretacja może okazać się problematyczna podczas pobytu za granicą, np. w trakcie praktyk zawodowych. Jedną z przydatnych technik może być wykorzystanie skeczy komediowych, po wcześniejszym wykonaniu ćwiczeń z trudniejszymi wyrażeniami.

Podczas zajęć analizowaliśmy także artykuły prasowe poruszające współczesne tematy społeczne i kulturowe, przedstawialiśmy ich streszczenie w formie ustnej
i przedstawialiśmy swoje stanowisko wobec przeczytanych treści. Jest to zadanie możliwe
do wykorzystania w bardziej zaawansowanych językowo grupach uczniów, przygotowujących się do przystąpienia do matury z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym oraz do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ egzamin ten często wymaga od uczniów wyrażenia swojej opinii na bardziej złożone tematy społeczne. Otrzymaliśmy także zestaw satyr z materiałów prasowych i wspólnie dokonywaliśmy ich interpretacji w odniesieniu do polityki i trendów społecznych w Wielkiej Brytanii. Jak się okazało, bez znajomości wydarzeń bieżących zrozumienie humoru prasowego jest niemożliwe, dlatego w swojej dalszej pracy zamierzam zwrócić uwagę uczniom
na konieczność śledzenia wydarzeń w krajach anglojęzycznych np. poprzez korzystanie
z poleconych przeze mnie źródeł internetowych.

Podsumowując nasz pierwszy tydzień zajęć, przedstawialiśmy przedmioty zakupione w Cambridge i fotografie, które stały się dla nas punktem wyjścia do stworzenia wypowiedzi na temat naszych wrażeń z pobytu w mieście oraz wspomnień, które chcemy zachować. Technikę tą planuje wykorzystać podczas mojej pracy z uczniami, prosząc, aby opowiedzieli np. o swoich wakacyjnych wyjazdach i praktykach zawodowych. W tym celu można przedstawić uczniów zbiór słownictwa służącego jako pomoc do stworzenia bardziej zaawansowanych wypowiedzi ustnych – jest to technika zastosowana przez prowadzącego podczas mojego kursu.

Innowacyjnym sposobem ćwiczenia umiejętności opisywania swoich doświadczeń było ćwiczenie polegające na stworzeniu prostego wiersza według podanego schematu. Zadanie to wymagało nie tylko znajomości bardziej zaawansowanych przymiotników,
ale także wyczucia rytmu wypowiedzi oraz prawidłowej intonacji. Tematem, który chciałabym również wykorzystać podczas prowadzonych przeze mnie zajęć, jest pojęcie poprawności politycznej w języku oraz jego wpływu na słownictwo, np. nazwy zawodów, narodowości oraz osób z niepełnosprawnościami.

Na koniec kursu otrzymaliśmy listę książek z literatury pięknej zarekomendowanych przez wykładowcę oraz wymieniliśmy się pomysłami na wykorzystanie stron internetowych w edukacji, dzięki czemu miałam okazję podzielić się z innymi uczestnikami moją wiedzą metodyczną. Stworzyłam także listę polecanych źródeł internetowych, które zamierzam polecić nauczycielom języka angielskiego w mojej szkole. Planuję także zorganizować spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli języka angielskiego, aby przedstawić ogólny zarys kursu, przedstawić rodzaj zgromadzonych pomocy dydaktycznych oraz wybrane ćwiczenia z kursu.

Wybrane przeze mnie warsztaty kulturoznawcze to „Hidden Cambridge”, czyli zajęcia koncentrujące się na interesujących zakątkach miasta, także tych mniej znanych turystom, oraz „British music” na temat najbardziej popularnych festiwali muzycznych, ikon muzyki rozrywkowej oraz albumów muzycznych najbardziej docenionych w minionym roku. Zarówno zagadnienia związane z podróżami, jak i muzyką, są bliskie większości nastolatków, dlatego zamierzam włączyć elementy obu warsztatów w zakres tematycznych moich zajęć. Poniżej przedstawiam warsztaty metodyczne, w których uczestniczyłam:

– „How about some ghoti and chips with a side of phonics?” – zajęcia na temat technik uczenia wymowy w szkołach brytyjskich, zalet i wad metody fonicznej;

– „Creative use of images” – sposoby kreatywnego wykorzystania ilustracji
w nauczaniu języka angielskiego, dzięki którym zdjęcie lub obraz staje się nieodłączną częścią zadania a nie tylko elementem dekoracyjnym;

– „Serious fun for lower-level learners” – warsztat dla nauczycieli prezentujący nowe pomysły ćwiczenia gramatyki na poziomie A2/B1 w angażujący sposób;

– „Mind the gap: low-prep differentiation for busy teachers” – dostosowanie zadań
do grup składających się z uczniów na zróżnicowanym poziomie językowym, wykonanie zadania na przykładzie ćwiczenia ze słuchu o wycieczce po Cambridge.

Uczestniczyłam także w dwóch wykładach plenarnych pt. „Reading and developing expertise in teaching reading” oraz „Technology in language teaching: what works, what doesn’t”, dzięki którym poznałam współczesne trendy w nauczaniu języka obcego. Otrzymałam informacje na temat tego, w jaki sposób uczyć technik czytania tekstu, ponieważ częstym błędem nauczycieli jest sprowadzanie tej umiejętności wyłącznie do testowania uczniów. Podczas drugiego wykładu poszerzyłam moją wiedzę na temat wykorzystania technologii w nauczaniu, m.in. na przykładzie telefonów komórkowych.

Podsumowując, udział w kursie był dla mnie bardzo cennym doświadczeniem pod względem rozwoju językowego, poszerzenia bazy kontaktów zawodowych a także wymiany informacji podczas pracy w międzynarodowym zespole doświadczonych nauczycieli. Rozwinęłam także moje kompetencje metodyczne, tworząc zestaw zadań, które chcę wykorzystać podczas zajęć, aby pomóc uczniom w osiągnięciu wyższego poziomu znajomości języka i przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego. Planuję także przeprowadzić zajęcia kulturoznawcze na temat Cambridge i okolic, przedstawiając miejsca, które odwiedziłam oraz zapoznać pozostałych nauczycieli języka angielskiego z przykładowymi zadaniami. Chciałabym również zachęcić pozostałych nauczycieli do udziału w podobnych kursach językowych w przyszłości. 

Uczestniczyliśmy  w kursie ” Language Improvement for Teachers”. Jego celem była poprawa znajomości  języka angielskiego w klasie i poza nią. Kurs ten miał rozwinąć umiejętność mówienia i słuchania, poprawić dokładność językową i zwiększyć komunikatywność. Dzięki niemu zdobyliśmy nowe pomysły na zajęcia i zadania, które będziemy mogli wykorzystać w swoich klasach.

Uczestniczyliśmy aktywnie w zajęciach i pracach w grupie zgodnie z programem kursu.

W ich trakcie korzystaliśmy z  zasobów audiowizualnych. Braliśmy udział w warsztatach plenarnych, które były prowadzone przez zaproszonych gości. Warsztaty te to.:

1. Reading and developing expertise in teaching reading

2. Technology in language teaching: What works, What doesn’t.

            Podczas odbywania kursu zagłębialiśmy swoją wiedzę dotyczącą języka angielskiego. Poznawaliśmy jego gramatykę, ze szczególnym uwzględnieniem czasów tj., Present Perfect Simple, Present Continouse, Past Simple, Future Simple oraz Phrasal Verbs. Poza tym omawialiśmy takie zagadnienia jak:

– listening and speaking,

– ask questions to complete the missing information,

– pronunciation,

– listening and vocabulary: films, books, cinema,

– reading,

– useful phrases.

Poszerzyliśmy słownictwo potoczne, a także takie które pozwoli prowadzić zajęcia z przedmiotów zawodowych z uczniami szkoły technikalnej.

            Dodatkowo braliśmy udział w zajęciach tzw. Workshop’ach pt.:

1.      How a about some ghoti and chips with a side of phonics? oraz

2.      Creative use of images.

Ciekawymi spotkaniami były również tzw. Cultural Talks pt.:

1.      Hidden Cambridge

2.      Unusual – alternative places to stay in the UK as reasonable cost.

Wszystkie powyższe zajęcia na kursie znacząco wpłynęły na poprawę posługiwania się przez nas językiem angielskim. Mogliśmy porozmawiać, wymienić spostrzeżenia z pozostałymi uczestnikami zajęć. Chętnie także słuchaliśmy o doświadczeniach z pracy z uczniami od naszych zagranicznych kolegów i koleżanek, a także sami dzieliliśmy się swoim doświadczeniem w tym zakresie. Wspólnie mogliśmy wymienić sposoby zarządzania klasą oraz wzajemnie mobilizować się do efektywniejszej nauki języka angielskiego. Były to dla nas bardzo cenne informacje, które będziemy mogli i chcieli wykorzystać w swojej pracy. Dowiedzieliśmy się jak wykorzystywać posiadane zasoby oraz jak pozyskiwać nowe aby były przydatne do pracy.

            Z chęcią skorzystamy ze wskazówek z Pleanary Talk dotyczące wykorzystania nowych technologii. Połączenie języka angielskiego wraz z nowinkami technologicznymi  w znaczący sposób wpłynie na atrakcyjność prowadzonych przez nas zajęć, a to przełoży się na efektywniejsze przyswajanie wiedzy przez naszych uczniów. My również dzięki temu będziemy w dalszym ciągu się rozwijać.

            Chcielibyśmy również podczas spotkania w zespołach zawodowych podzielić się z naszymi kolegami i koleżankami z pracy zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Wszystko po to aby nasza szkoła mogła dzięki tym wyjazdom i kursom również się rozwijać i lepiej świadczyć swoje usługi. Mieliśmy również możliwość zwiedzenia muzeum które pogłębiły naszą wiedzę dotyczącą Zjednoczonego Królestwa. Poznaliśmy również samo miasteczko Cambridge, jego nowoczesną jak i tradycyjną stronę. Mieliśmy okazję brać udział w przedstawieniu, które organizowane jest na świeżym powietrzu. Było to ShakespeOare Festival. Dostarczyło ono nam i pozostałym uczestnikom niesamowitych wrażeń. Dzięki temu mogliśmy również poczuć ducha przeszłości oraz posłuchać języka angielskiego w starodawnym wydaniu. Dzięki tym wszystkim zajęciom rozwinęliśmy umiejętność słuchania i mówienia oraz wypowiadania się w prawidłowy sposób.

Także podczas samodzielnego zwiedzania miasta Cambridge mogliśmy nauczyć się wielu cennych rzeczy, chociażby tj., przełamanie barier językowych w kontaktach z mieszkańcami oraz akceptowanie różnorodności kultur z którymi mieliśmy kontakt. Była to dla nas cenna lekcja, którą będziemy chcieli wprowadzić w życie spotykając się z naszymi uczniami, tłumacząc, że inne nie znaczy gorsze.

                                                                       Kasia i Tomek

Uczestniczyliśmy  w kursie ” Language Improvement for Teachers”. Jego celem była poprawa znajomości  języka angielskiego w klasie i poza nią. Kurs ten miał rozwinąć umiejętność mówienia i słuchania, poprawić dokładność językową i zwiększyć komunikatywność. Dzięki niemu zdobyliśmy nowe pomysły na zajęcia i zadania, które będziemy mogli wykorzystać w swoich klasach.

Uczestniczyliśmy aktywnie w zajęciach i pracach w grupie zgodnie z programem kursu.

W ich trakcie korzystaliśmy z  zasobów audiowizualnych. Braliśmy udział w warsztatach plenarnych, które były prowadzone przez zaproszonych gości. Warsztaty te to.:

1. Reading and developing expertise in teaching reading

2. Technology in language teaching: What works, What doesn’t.

            Podczas odbywania kursu zagłębialiśmy swoją wiedzę dotyczącą języka angielskiego. Poznawaliśmy jego gramatykę, ze szczególnym uwzględnieniem czasów tj., Present Perfect Simple, Present Continouse, Past Simple, Future Simple oraz Phrasal Verbs. Poza tym omawialiśmy takie zagadnienia jak:

– listening and speaking,

– ask questions to complete the missing information,

– pronunciation,

– listening and vocabulary: films, books, cinema,

– reading,

– useful phrases.

Poszerzyliśmy słownictwo potoczne, a także takie które pozwoli prowadzić zajęcia z przedmiotów zawodowych z uczniami szkoły technikalnej.

            Dodatkowo braliśmy udział w zajęciach tzw. Workshop’ach pt.:

1.      How a about some ghoti and chips with a side of phonics? oraz

2.      Creative use of images.

Ciekawymi spotkaniami były również tzw. Cultural Talks pt.:

1.      Hidden Cambridge

2.      Unusual – alternative places to stay in the UK as reasonable cost.

Wszystkie powyższe zajęcia na kursie znacząco wpłynęły na poprawę posługiwania się przez nas językiem angielskim. Mogliśmy porozmawiać, wymienić spostrzeżenia z pozostałymi uczestnikami zajęć. Chętnie także słuchaliśmy o doświadczeniach z pracy z uczniami od naszych zagranicznych kolegów i koleżanek, a także sami dzieliliśmy się swoim doświadczeniem w tym zakresie. Wspólnie mogliśmy wymienić sposoby zarządzania klasą oraz wzajemnie mobilizować się do efektywniejszej nauki języka angielskiego. Były to dla nas bardzo cenne informacje, które będziemy mogli i chcieli wykorzystać w swojej pracy. Dowiedzieliśmy się jak wykorzystywać posiadane zasoby oraz jak pozyskiwać nowe aby były przydatne do pracy.

            Z chęcią skorzystamy ze wskazówek z Pleanary Talk dotyczące wykorzystania nowych technologii. Połączenie języka angielskiego wraz z nowinkami technologicznymi  w znaczący sposób wpłynie na atrakcyjność prowadzonych przez nas zajęć, a to przełoży się na efektywniejsze przyswajanie wiedzy przez naszych uczniów. My również dzięki temu będziemy w dalszym ciągu się rozwijać.

            Chcielibyśmy również podczas spotkania w zespołach zawodowych podzielić się z naszymi kolegami i koleżankami z pracy zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Wszystko po to aby nasza szkoła mogła dzięki tym wyjazdom i kursom również się rozwijać i lepiej świadczyć swoje usługi. Mieliśmy również możliwość zwiedzenia muzeum które pogłębiły naszą wiedzę dotyczącą Zjednoczonego Królestwa. Poznaliśmy również samo miasteczko Cambridge, jego nowoczesną jak i tradycyjną stronę. Mieliśmy okazję brać udział w przedstawieniu, które organizowane jest na świeżym powietrzu. Było to ShakespeOare Festival. Dostarczyło ono nam i pozostałym uczestnikom niesamowitych wrażeń. Dzięki temu mogliśmy również poczuć ducha przeszłości oraz posłuchać języka angielskiego w starodawnym wydaniu. Dzięki tym wszystkim zajęciom rozwinęliśmy umiejętność słuchania i mówienia oraz wypowiadania się w prawidłowy sposób.

Także podczas samodzielnego zwiedzania miasta Cambridge mogliśmy nauczyć się wielu cennych rzeczy, chociażby tj., przełamanie barier językowych w kontaktach z mieszkańcami oraz akceptowanie różnorodności kultur z którymi mieliśmy kontakt. Była to dla nas cenna lekcja, którą będziemy chcieli wprowadzić w życie spotykając się z naszymi uczniami, tłumacząc, że inne nie znaczy gorsze.

 Ukończyłem kurs Effective English 15 organizowany przez Bell Educational Services Ltd – Cambridge, Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge, CB2 0QU, Wielka Brytania od 29/07/2019 do 09/08/2019  .Otrzymałem certyfikat potwierdzający  realizację wszystkich celów określonych w programie.  Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność pracowników oświaty”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Po ukończonym kursie nabyłem umiejętności językowe i pewność siebie, w skutecznym  komunikowaniu się z native speakerem i innymi użytkownikami w różnych sytuacjach. 

W trakcie kursu : 
• ćwiczyłem umiejętności mówienia poprzez odgrywanie ról, debaty i prezentacje na temat bieżących spraw 
• nauczyłem się pisać różne rodzaje komunikacji, takie jak raporty, e-maile, artykuły i recenzje 
• słuchałem autentycznych materiałów, takich jak telewizja i radio programy rozwijające umiejętności 
rozumienia ze zrozumieniem

• nauczyłem się nowego słownictwa i struktur gramatycznych odpowiednich dla mojego poziomu.

Stawicki Jan

Raport z realizacji kursu

„Creativity in the classroom” (Kreatywność w sali lekcyjnej)

Termin realizacji: 11-24 sierpnia 2019

Miejsce realizacji: Bell Teacher Campus z siedzibą w Cambridge, Hillscross, Red Cross Lane CB2 OQU Wielka Brytania

Uczestnik: Anna Znaniecka

Celem kursu było zdobycie przez nauczycieli wiedzy z zakresu technik, strategii, które zwiększają zaangażowanie uczniów w procesie edukacyjnym, co wpływa na dłuższą koncentrację  uczniów, podczas realizacji procesu dydaktycznego oraz wychowawczego.

Opis kursu:

W 44-godzinnym kursie pt. „Creativity in the classroom” prowadzonym w języku angielskim, wzięło udział 12 uczestników, z 6 różnych krajów (Japonia, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Ukraina i  Polska), wykładowczyni Anna Young reprezentowała Zjednoczone Królestwo.

Zajęcia rozpoczynały się o godzinie 9, po zajęciach mieliśmy możliwość uczestniczyć również w warsztatach, wykładach na tematy kulturowe i społeczne. Zazwyczaj dzień w szkole kończył się około godziny 15.

Podczas zajęć kursowych wykonywaliśmy, przygotowywaliśmy, dyskutowaliśmy o  różnych rodzajach aktywności przygotowanych dla uczniów w różnym wieku, o różnym poziomie języka angielskiego .

W pierwszym tygodniu poruszyliśmy między innymi tematy związane z:

 • Zaznajomieniem się uczestników grup – ćwiczyliśmy na sobie wykonując różne zadania: „3 ważne dla ciebie liczby”, narysuj swój portret, „szybka randka”; Po wykonaniu zadań zawsze następowało omówienie ich wykonania, przewidywanie ewentualnych trudności w przeprowadzeniu ich w klasie, zaadoptowanie zadań do wieku, liczby, poziomu uczniów w klasie.
 • Rozwinięciem pojęcia „kreatywność”; przedstawieniem i omówieniem strategii kreatywności
 • Ułatwianiem realizacji zadań dla uczniów o niższych poziomie angielskiego; poznając kolejne zajęcia „5-4-3-2-1-„,, „kolory” etc.
 • Omówieniem filarów kreatywności stworzonych przez Carol Read, dyskutując nad wagą dobrej atmosfery w klasie i dobrego samopoczucia ucznia w klasie;
 • Pracą nad zadaniami- czytanie ze zrozumieniem w języku angielskim
 • Wykorzystywaniem pomocy przygotowanych dla nauczyciela na stronach internetowych, narzędzi typu tablica interaktywna, innego spojrzenia na zadanie dotyczące czytania
 • Tworzeniem narzędzi przez uczniów: karty prawda/fałsz, karty do głosowania, kostki do losowania pytań
 • Elementami zaskoczenia pozytywnie wpływającymi na dynamikę lekcji, uważność uczniów, ich aktywność
 • Używaniem piosenek w nauce języków
 • Wychodzeniem poza strefę komfortu (zarówno ucznia jak i nauczyciela)
 • Motywacją, jej rodzajami, technikami i zajęciami wspomagającymi motywację

W drugim tygodniu zajęliśmy się:

 • Wykorzystaniem technik mimicznych- wagą rozpoznania styli uczenia się naszych uczniów i równowaga stosowanych zadań dla uczniów wzrokowców, słuchowców, kinestetyków
 • Używaniem realiów: prawdziwych wydarzeń, filmów, artykułów w magazynach
 • Używaniem sztuki podczas nauki języków (obrazów, rzeźb etc.)
 • Pomysłami w jaki można przedstawić zadania z wymowy
 • Tworzeniem zadań, planowaniem lekcji
 • Dzieleniem się nowymi lub odnowionymi pomysłami

Wnioski z kursu:

Uczestnictwo w tym kursie dało mi ogromny zasób pomysłów na zajęcia, które będę przeprowadzać. Uwrażliwiliśmy się na różne aspekty mające duży wpływ na sposób przyswajania wiedzy- różnorodność zadań podczas lekcji dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. Po każdej aktywności omawialiśmy sposoby adaptacji zadań, tak by pasowały do warunków, w których nauczamy: małe gabinety, duża liczebność uczniów w klasach, grupa o różnorodnych poziomach, dodatkowe zadania dla uczniów ambitnych (lub/i chętnych), sposoby ułatwiania zadań dla uczniów z trudnościami.

Kurs był wartościowy zarówno dla nauczycieli szkół średnich jak i grup przedszkolnych lub wczesnoszkolnych. To szkolenie pozwoliło nam porównać różne trudności jakie napotykamy w naszej pracy, poszerzyliśmy naszą wiedzę o doświadczenia z innych szkół, z innych kultur, krajów. O swoich spostrzeżeniach mogliśmy dyskutować na zajęciach, ale również spędzając czas podczas posiłków lub na wycieczkach organizowanych przez Bell Teacher Campus. Posługiwanie się językiem angielskim od rana do wieczora, zarówno podczas rozmów na poważne tematy, jak i uczestniczenie w quizie organizowanym w pubie dla członków naszego kampusu było niezwykle odświeżającym doświadczeniem dla nauczyciela języka angielskiego. Poznawanie różnic kulturowych w ten sposób jest niezastąpione.

Z chęcią podzielę się wszystkimi pomysłami zarówno z nauczycielami języka angielskiego, i innych języków obcych. Chciałbym wykorzystać przygotowane przez nas gotowe projekty zadań. Jestem bardzo zadowolona z wybranego kursu, który razem z dodatkowymi warsztatami, wykładami, wycieczkami i nowymi znajomościami spełnił, a nawet przekroczył moje oczekiwania.

W ramach programu PO WER  (Wiedza, Edukacja, Rozwój), wspierającego aktywność nauczycieli jako jednej z grup docelowych,   uczestniczyłem w dniach 5-10 sierpnia 2019 r. w trzydziestogodzinnych zajęciach pod flagą Erasmus+.

Kurs “A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers” (co można przetłumaczyć jako –„Szkoła satysfakcjonująca nauczyciela – strategie i umiejętności” prowadzony był przez Davide Bassano w siedzibie EUROpass Teachers Academy przy Via Sant’Egidio 12 we Florencji.

Davide Bassano jest psychoterapeutą specjalizującym się w terapii Gestalt i pracującym jako trener nauczycieli w szkołach i pracowników w firmach. Współpracował m.in. z agendami rządu włoskiego w zakresie analizy problematyki mobbingu i wypalenia zawodowego. Na kursach pracuje z technikami sztuki i fotografii, rozwijając kreatywność uczestników szkoleń.

Metoda Gestalt oparta jest m.in. za założeniach

 • jedności psyche i phisis,
 • skupienie się na TU i TERAZ – doświadczanie siebie i otoczenia,
 • rozróżnieniu uwagi i świadomości,
 • rozszerzanie świadomości, rozumianej jako zdawanie sobie sprawy z tego co się dzieje, na wszystkie sfery przeżyć, myśli, działań, ciała.

Celem nadrzędnym zajęć było osiągnięcie pełnej samoświadomości, wzrost potencjału człowieka, zwiększanie jego możliwości poprzez integrację osobowości, wzmacnianie autentycznych pragnień i potrzeb.

Metoda Gestalt, prowadzona w schemacie grup spotkaniowych składa się zwykle z czterech etapów:

 • Pierwszy to indywidualna rozmowa wstępna, której celem jest poznanie procesu egzystencjalnego uczestnika i ew. problemów, które w tym procesie występują. Rozmowa wstępna nie jest „wywiadem psychologicznym” składającym się z serii pytań i odpowiedzi lecz początkiem dialogu – czyli luźną rozmową, pozornie „o wszystkim i niczym”.
 • Drugi etap to terapia otwarcia, w której nie próbuje się bezpośrednio pomagać, lecz tylko poprzez stałe „generowanie” pozytywnego pola emocjonalnego powoli „oswaja się” uczestnika z metodą. Ten etap zajęć miał charakter grupowy. Terapię otwarcia realizowaliśmy m.in.  w formie zajęć ruchowych, w których oprócz rozmów stosuje się też specjalne relaksacyjne ćwiczenia fizyczne takie jak elementy jogi  czy wzięte z zen ćwiczenia oddechowe.
 • Trzeci etap to właściwie rozwiązywanie problemów – w tym etapie byliśmy powoli wprowadzani „w głąb siebie” – m.in. poprzez cykl rozmów indywidualnych i grupowych. Zaczynaliśmy rozpoznawać swoje prawdziwe emocje, które wcześniej mogły być na różne sposoby zablokowane. Prowadzący i uczestnicy wywoływali na tym etapie we mnie rozmaite, pozytywne czy też negatywne  emocje pomagając jednocześnie je „przetrwać”. Odbywało się to nie tylko poprzez rozmowy o tych emocjach, ale też przez działania para-teatralne, czy w których analizowaliśmy sceny ze swojego życia starając sobie przypomnieć, nie fakty a odczucia.
 • Ostatni, czwarty etap, zawierał elementy ewaluacji, nakierowane nie na ocenę samych zajęć ale raczej efektów jakie osiągnęliśmy.

Program obejmował w kolejności:

 • Rozpoznawanie przyczyn i objawy nauczycielskiego wypalenia zawodowego, apatii, wychodzenia z zawodu i konsekwencje dla życia zawodowego i prywatnego,
 • Metody zwiększania motywacji. Pozytywną komunikację, aktywne słuchanie, zarządzanie konfliktami, nauczanie wspierające z metodami aktywizującymi i dyskusją,
 • Zagadnienia kreatywnego i dynamicznego nauczania, zasadę jedności holistycznej, formy ekspresji, inteligencję emocjonalną – ćwiczoną w ramach aktywności grupowej,
 • Relacje międzyludzkie, w tym relacje w grupie rówieśniczej, szkolnej i z rodzicami, w jakich bierze też udział nauczyciel,
 • Wypracowywanie strategii psychologicznych, komunikację z grupą i planowanie, realizowane w ramach aktywności kursantów.

W czasie zajęć dużo uwagi poświęciliśmy analizie stanów emocjonalnych. Poznawaliśmy wpływ technik relaksacyjnych na proces analizy i podejmowania decyzji. Dyskutowaliśmy o problemach nauczycieli w Europie, wymieniając doświadczenia i poglądy.

Szczególną uwagę poświęciliśmy praktycznym aspektom wykorzystania zdobytych umiejętności w relacjach zawodowych w szczególności z uczniami i rodzicami.

W czasie trwania kursu uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w pieszej wędrówce po Florencji, prowadzonej przez przewodniczkę z biura Europass. Usłyszeliśmy opowieść o najważniejszych wydarzeniach w historii miasta – kolebki Renesansu, powiązanego silnie z losami rodziny di Medici.

Ostatni, dodatkowy dzień pobytu to wycieczka po regionie, obejmująca zwiedzanie charakterystycznych miejsc na mapie Toskanii takich jak San Gimignano czy Siena, gdzie trwały właśnie przygotowania do letniego Palio di Siena.
W ramach zorganizowanej prezentacji poznaliśmy smaki włoskich wędlin i serów połączone ze smakiem skondensowanego octu winnego i bukietem kilku regionalnych win.

W czasie zajęć wykorzystywane były głównie proste pomoce dydaktyczne i rekwizyty typu sznurek, kartka papieru, plastelina czy mazaki. Czasem niezbędny okazywał się dostęp do Internetu, który mogliśmy realizować za pomocą dostarczonych przez mój macierzysty Zespół Szkół w ramach projektu markowych tabletów Lenovo.

Kurs umożliwił mi poznanie nowych technik relaksacji, koncentracji, poznania siebie i autokreacji. Pozwolił na doskonalenie umiejętności odczytywania stanów emocjonalnych i fokusowania się na celach z minimalizowaniem wpływu  emocji na proces podejmowania decyzji. Zorientowanie na uzyskanie satysfakcji z pracy podnoszącej efekty pracy w grupie partnerskiej, rozpoznawanie przejawów mobbingu w szkołach i analizę różnych stylów zarządzania było ważnym elementem zajęć wzbudzającym szeroki oddźwięk wśród uczestników.

Szkolenie stało się też platformą wymiany myśli i doświadczeń z nauczycielami innych państw europejskich.

W ramach kursu nawiązałem nieformalne kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować korzystnymi dla szkoły związkami partnerskimi szkół.
Zdobyte doświadczenie stanowi nie tylko o moim własnym rozwoju. Możliwe jest wykorzystanie poznanych technik w pracy z uczniami.

O szczegółach zajęć pora będzie mówić raczej w ramach zespołów samokształceniowych.

Część zdobytych materiałów przekażę także uczniom, w ramach kontaktów na lekcji czy spotkań pozalekcyjnych

W ramach aktywności własnej, związanej z transferem do i z miejsca szkolenia a także w ramach czasu wolnego przed, czy po zajęciach, dzięki środkom z Programu mogłem poznać zarówno Europę wielu kultur i narodów jak i samą Florencję, czy też Toskanię.
Niemal namacalnie zetknąłem się z dziełami mistrzów włoskiego renesansu  – Donatella, Verrocchia, Michała Anioła i wielu innych. Podpierałem krzywą wieżę w Pizie, zwiedziłem kamieniołomy w Carrarze i kąpałem w Morzy Śródziemnym.

W drodze powrotnej boleśnie przekonałem się ile może kosztować „wyjście z Unii”, płacąc nieplanowane 200 zł za przypadkowe połączenie roamingowe w Szwajcarii, która nie jest zintegrowana z UE.

Dysponując sporym materiałem fotograficznym, wiedzą i doświadczeniem zdobytym w drodze przez Słowację, Austrię, Włochy, Szwajcarię i Niemcy – będę się dzielił w ramach realizacji programu proeuropejskiego jaki nasz szkoła wdraża w edukacji zawodowej realizując projekty lepiej przygotowujące uczniów do realizacji zadań zawodowych w przyszłości i do wyzwań europejskiego rynku pracy.

Grzegorz Gendźwiłł

Raport z realizacji kursu

„Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention”

Termin realizacji: 12/08/2019 – 17/08/2019

Miejsce realizacji: Europass SRL – Teacher Academy, Via Sant’Egidio 12, Florence, Italy

Uczestnicy: Agnieszka Jeromin, Piotr Donajski

 Program kursu:

 Tworzenie pozytywnego klimatu w środowisku szkolnym.

 1. Inteligencja emocjonalna i społeczna.
 2. Konflikt – przeszkoda czy szansa?
 3. Potrzeby kryjące się za zachowaniem.
 4. Nękanie czy konflikt? – rozpoznawanie sytuacji.
 5. Efektywna komunikacja i umiejętność słuchania.
 6. Przynależność do grupy i jej spójność.
 7. Połączenie inteligencji emocjonalnej i społecznej z programem nauczania w szkole.
 8. Strategie i narzędzia do wykorzystania w dalszej pracy.

Opis kursu:

W kursie prowadzonym w języku angielskim wzięło udział trzynaścioro uczestników – dziewięcioro z Polski, dwoje z Bułgarii oraz dwoje z Węgier. Prowadząca – Susan Gagliano (pół – Włoszka, pół – Amerykanka) w sposób profesjonalny i przejrzysty dla każdego uczestnika prezentowała kolejno zagadnienia związane z tematem kursu, przeplatając elementy wykładu z ćwiczeniami praktycznymi oraz dyskusjami ze środowiska zawodowego, nawiązującymi tematycznie do kursu.

Pierwszy dzień zajęć rozpoczął się od krótkich ćwiczeń mających na celu poznanie się i integrację grupy. Każdy z uczestników kolejno wypowiadał swoje imię i dodawał do niego gest wyrażający to, jak się aktualnie czuje, a reszta grupy witała się z nim i powtarzała gest. Następnie opowiadaliśmy o tym, czy wiemy dlaczego nadano nam nasze imię. Po obu ćwiczeniach odbyło się ich podsumowanie na temat celowości zadania, naszych odczuć oraz możliwości wykorzystania w pracy z uczniem. Kolejną część zajęć stanowił wykład z elementami dyskusji na temat zagadnienie psychologii pozytywnej, wagi umiejętności miękkich w pracy oraz pozytywnych emocjach motywujących nas do działania.

Na początku drugiego dnia zajęć odbyło się przypomnienie i podsumowanie zagadnień omawianych poprzedniego dnia. Uczestnicy odpowiadali na dwa pytania na oddzielnych kartkach samoprzylepnych. Pierwsze pytanie dotyczyło przemyśleń i odczuć po pierwszym dniu zajęć, a drugie – oczekiwań i sugestii do dalszej pracy. Kartki zostały przyklejone na ścianach, aby każdy mógł zapoznać się z odpowiedziami. Następnie prowadząca zajęcia przeszła do omówienia zagadnienia inteligencji emocjonalnej i jej rodzajów, umiejętności radzenia sobie z silnymi emocjami oraz znaczenia empatii i gniewu w relacjach międzyludzkich, przede wszystkim w środowisku szkolnym.

Kolejny dzień zajęć poświęcony był w całości sytuacją konfliktowym w środowisku szkolnym i sposobach podejścia do konfliktu jako do szansy lub zagrożenia. Uczestnicy kursu dzielili się swoimi spostrzeżeniami z codziennej pracy w szkole, wspólnie zastanawiając się nad przyczynami konfliktów oraz sposobami dotarcia do ich realnego podłoża. Przyglądaliśmy się również strukturze grupy – od etapu jej formowania, nieuniknionych nieporozumień i osiągnięcia kompromisu do jej wspólnego działania. Reakcje na problemy i ich adekwatność zostały poddane wspólnej analizie. Podkreślono również znaczenie efektywnej komunikacji jako podstawie do rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

W czwartym dniu zajęć omówione zostały różnorodne rodzaje komunikacji oraz emocje towarzyszące sytuacjom, w którym dochodzi do komunikacji w środowisku szkolnym. Prowadząca zajęcia podkreśliła rolę zdrowych granic osobistych, które każdy z nas powinien wyznaczyć sobie i pilnować, aby skuteczniej komunikować się z innymi. Następnie uczestnicy kursu wspólnie określili i wypracowali definicję pojęcia nękania w środowisku szkolnym, a także sposobów odróżnienia go od innych rodzajów konfliktu. Aby uświadomić sobie, jak różne mogą być sposoby postrzegania tych samych zjawisk, prowadząca przeprowadziła ćwiczenie, w którym każdy z uczestników z zamkniętymi oczami tworzył szkic obrazu do odtwarzanej muzyki, a następnie inna osoba musiała stworzyć ze szkicu pełen obraz, kolorując go.

Ostatniego dnia zajęcia zostały przeprowadzone w plenerze – w urokliwych uliczkach i na placach samego serca Florencji. Prowadząca podzieliła uczestników na grupy (celowo rozdzielając osoby z tych samych miast) i rozdała każdej z nich zadania do wykonania. Zadania polegały m.in. na stworzeniu „żywej rzeźby” na podstawie posągów znajdujących się na florenckim placu Piazza della Signoria, przeprowadzeniu jednej z osób z zawiązanymi oczami przez plac czy znalezieniu przykładów Street Art w zaułkach ulic, ich przerysowanie i stworzenie historii, jaka mogła towarzyszyć ich powstaniu. Pomimo początkowych trudności związanych z wcieleniem się w nowe role, wszyscy uczestnicy na koniec zadania byli bardzo zadowoleni. Po podsumowaniu zadania, w siedzibie Europass Academy odbyło się podsumowanie kursu i wręczenie certyfikatów.

Wnioski z kursu:  

Kurs był dla nas przede wszystkim źródłem wiedzy psychologicznej i metodycznej opartej na umiejętnościach emocjonalnych i komunikacyjnych, które dopiero zyskują na popularności i uznaniu w Polsce. Był świetną okazją na poszerzenie horyzontów myślowych o doświadczenia innych uczestników, utrwalenie i zdobycie nowych informacji z zakresu psychologii oraz utrwalenie i rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych. Profesjonalne i niekonwencjonalne podejście prowadzącej pozwoliło nam na bardzo szybkie nawiązanie pozytywnych kontaktów w grupie, otwarcie się i wymianę spostrzeżeń dotyczących różnych aspektów systemu edukacji w krajach uczestników i typach szkół, w których uczymy. Dzięki temu, że każde z omawianych przez prowadzącą zadań praktycznych zostały przez nas przećwiczone „na własnej skórze” mogliśmy dokonać szczegółowej obserwacji tego, jak zadanie na nas zadziałało, jakie towarzyszyły mu emocje, co nam się w nim podobało, a które elementy zupełnie do nas nie przemawiają i nie da się ich przenieść na realia pracy w naszej szkole.

Wyposażenie w ogromne pokłady wiedzy i praktycznych rozwiązań pomoże w szerszym i bardziej analitycznym spojrzeniu na ucznia, jego zachowanie i przyczyny, jakie mogą się za nim kryć. Dzięki temu będziemy mogli szybciej reagować na niepokojące sygnały w klasie i podejmować działania w celu rozwiązania sytuacji konfliktowych. Ponadto, większość zadań praktycznych będzie mogła zostać wykorzystana w pracy wychowawczej oraz jako zajęcia integrujące i przełamujące pierwsze lody na początku nauki przedmiotu w danej klasie. Zdobyta wiedza przyda się również w podejmowaniu skutecznej komunikacji z innymi nauczycielami, rodzicami oraz osobami z otoczenia szkoły.

Poza wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności w pracy z uczniami, pragniemy również podzielić się z innymi nauczycielami z naszej szkoły wiadomościami i efektami kursu podczas spotkań w przedmiotowych zespołach samokształceniowych oraz indywidualnych spotkań i konsultacji.

Malbork, dn. 28.08.2019r.

Raport z realizacji mobilności oraz udziału w kursie

 

Termin kursu:  05.08.2019r. – 10.08.2019r.

Tytuł kursu: A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers

(Doświadczenie szkolne może przynosić satysfakcję: strategie i umiejętności przydatne w pracy nauczyciela)

Organizator kursu: Europass SRL – Teacher Academy,  Via Sant’Egidio 12, 50122 Florence, Italy 

Cel kursu: Wspieranie bardziej dynamicznej i twórczej atmosfery w klasie po to, aby zachęcać i stymulować uczniów do zwiększonego zainteresowaniem procesem nauczania. Nauczyciele  mieli możliwość zdobycia wiedzy w zakresie wzmacniania w uczniach poczucia własnej wartości, zwiększania zaangażowania uczniów oraz budowania większej spójności i współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzinami.

Ten praktyczny kurs został przygotowany w taki sposób, aby pomóc jego uczestnikom zrozumieć, rozpoznać i przeciwdziałać rezygnacji uczniów z nauki w szkole, negatywnym relacjom szkoła-dom oraz zauważeniu wczesnych oznak wypalenia zawodowego nauczyciela.

Założenia programowe kursu:

Ten kurs został opracowany dla nauczycieli, którzy chcą wspierać bardziej dynamiczną i twórczą atmosferę w klasie po to, aby zachęcać i stymulować uczniów do zwiększonego zainteresowaniem procesem nauczania.

W trakcie kursu pogłębiłam  swoją wiedzę o tym w jaki sposób kreatywność, poprawiona  komunikacja i udoskonalone umiejętności nawiązywania relacji mogą być sprzymierzeńcami w zniechęcaniu uczniów do przedwczesnego zakończenia edukacji i nabywania przez nich przeświadczenia o znaczeniu doświadczenia szkolnego.

Poznaliśmy wagę współpracy pomiędzy szkołą a uczniem i jego rodziną oraz jak ważna jest atmosfera pozwalająca na promowanie poczucia własnej wartości wśród uczniów.

W ramach kursu zostały wykorzystane następujące narzędzia i techniki: prezentacje teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach i praca w parach, dyskusja i ustne wypowiedzi uczestników dotyczące zrealizowanych zadań podczas prezentowania ich w grupie.

Efekty które mają zostały osiągnięte podczas kursu:

 • Używanie technik prowadzących do poprawy samopoczucia, wykorzystywanie elementów zabawy, aby zwiększyć entuzjazm związany z nauką w szkole;
 • Poznanie nowej metodologii pracy i technik wspierania (np.: nauczycieli, uczniów,        rodziców, osób z otoczenia szkoły) w procesie upowszechniania wiedzy oraz           edukacji;
 • Nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, kontakt z żywym językiem                                        obcym oraz przełamanie bariery językowej;
 • Wykorzystanie umiejętności efektywnego komunikowania się mającego na celu poprawę relacji pomiędzy osobami związanymi z życiem szkoły : uczniami, kolegami        z          pracy oraz członkami rodzin uczniów;
 • Stosowanie technik prowadzących do stymulowania motywacji własnej i innych osób;
 • Proponowanie praktycznych zadań i ćwiczeń budujących poczucie jedności grupy;
 • Umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu nauczycieli, rozpoznawanie jego objawów oraz objęcie właściwą opieką osób zagrożonych wypaleniem;
 • Umiejętne wykorzystywanie twórczego i krytycznego myślenia oraz współpracy w

            zespole;

Jak wykorzystam wiedzę i doświadczenie wyniesione z kursu i wyjazdu w mojej codziennej pracy :

Treści i umiejętności poznane na kursie pomogą mi w pracy wychowawcy i opiekuna młodzieży gdyż poznałam techniki i narzędzia służące do budowania dobrej atmosfery i jedności w grupie. Rozwinęłam swoją inteligencję emocjonalną i to pomoże mi w nawiązywaniu i utrzymywaniu właściwych relacji z uczniami, wychowankami, personelem szkoły, dyrekcją, koleżankami i kolegami z pracy oraz z rodzicami i opiekunami uczniów.

Poznałam przyczyny stresu oraz oznaki pojawienia się wypalenia zawodowego i to pomoże mi w walce ze stresem w mojej pracy oraz w rozpoznawaniu i walce z wczesnymi oznakami wypalenia zawodowego u mnie i u współpracowników.

Poznałam realia pracy nauczycieli w innych krajach Unii Europejskiej oraz zapoznałam się z zasadami  funkcjonowania systemu oświaty i szkolnictwa zawodowego w tych krajach. Nawiązałam kontakty z osobami zainteresowanymi ewentualną wymianą uczniów i zorganizowaniem praktyk i szkoleń zawodowych dla naszych uczniów.

Uzyskaną wiedzę i treści  wykorzystam do realizacji programu proeuropejskiego jaki nasz szkoła wdraża w edukacji zawodowej realizując projekty aby lepiej przygotować uczniów do realizacji zadań zawodowych w przyszłości i do wyzwań europejskiego rynku pracy. Pomysły zainspirowane kursem pomogą mi przy przygotowywaniu wraz z uczniami europass CV, które oni wykorzystają potem starając się o pracę oraz przesyłając pracodawcom zagranicznym przygotowując się do wyjazdu na staże zagraniczne.

Moja wiedza i doświadczenie wyniesione z tego kursu i wyjazdu pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do praktyk zawodowych za granica, poznane na kursie metody pracy posłużą zwiększeniu efektywności przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych i osiągnięcie przez nich wyższych wyników i przez to zwiększy ich szanse na znalezienie lepszej pracy lub dostanie się na lepsze studia.

Poznałam podstawy języka włoskiego i poznałam realia życia we Włoszech. Zebrane doświadczenie pomoże mi w ewentualnym wyjeździe z grupą młodzieży jako opiekun w czasie realizacji przez nich staży zagranicznych we Włoszech w ramach realizowanych przez szkołę programów i projektów unijnych.

Będę zachęcać kolegów i koleżanki z pracy do wzięcia udziału w podobnych szkoleniach w przyszłości aby zwiększyć mobilność naszego grona pedagogicznego.

 Przewiń do góry strony