Innowacje

Innowacje pedagogiczne w ZSP nr 3

1.„E-sport i tworzenie gier komputerowych”

Program innowacji pedagogicznej z informatyki „E-sport i tworzenie gier komputerowych” skierowany jest do uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowanie tworzeniem gier komputerowych oraz e-sportem.

Główną przyczyną opracowania innowacji z informatyki jest organizacja zajęć praktycznych w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności w obrębie informatyki  poza podstawą programową z  jednoczesnym rozwojem pasji uczniów.

Na zajęciach uczniowie będą samodzielnie wykonywać projekty gier, eksperymentować z nimi, a co za tym idzie rozwijać swoje  zainteresowania z jednoczesnym kształtowaniem licznych umiejętności przedmiotowych. Z tego też powodu stworzenie programu umożliwi uczniom uczestniczenie w zajęciach, na których wykonywać będą samodzielnie (pod okiem nauczyciela) lub wraz z nauczycielem bardzo ciekawe projekty. Podczas zajęć uczniowie będą wdrażać się do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania zadań. Programowanie pobudzi ciekawość i rozwinie zainteresowanie uczniów przedmiotem jakim jest informatyka.

2. „Dietetyka- zdrowie, uroda”

 

Program innowacji pedagogicznej  „Dietetyka- zdrowie, uroda” skierowany jest do uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowanie zdrowym stylem życia i aktywnością fizyczną .

Główną przyczyną opracowania innowacji dietetyka i sport  jest chęć  skutecznego przygotowania uczniów do sprawnego funkcjonowania na rozwijającym się rynku usług związanych ze  zdrowym trybem życia, zarówno w zakresie kształtowania własnych zachować prozdrowotnych i dbałości o wizerunek, stanowienia praktycznego wzorca postępowania, a co za tym idzie efektywnego oddziaływania na świadomość żywieniową otoczenia i uczestnictwo społeczeństwa w kulturze fizycznej. Ponadto uczestnicy tych programów będą mieli lepszy start do dalszej edukacji prozdrowotnej, a co za tym idzie zwiększone szanse na europejskim rynku pracy, gdzie wiedza w tym zakresie będzie w przyszłości jeszcze większym atutem.

Na zajęciach uczniowie mogliby samodzielnie opracowywać plany żywieniowe,  uczestniczyć w zajęciach sportowych, sporządzać potrawy, a co za tym idzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania z jednoczesnym kształtowaniem licznych umiejętności przedmiotowych. Z tego też powodu stworzenie programu umożliwi uczniom uczestniczenie w zajęciach, na których wykonywać będą samodzielnie (pod okiem nauczyciela) lub wraz z nauczycielem bardzo ciekawe projekty. Podczas zajęć uczniowie będą wdrażać się do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania zadań. Opracowanie własnego planu żywieniowego i treningowego oraz samodzielne przygotowywanie potraw pobudzi ciekawość i rozwinie zainteresowanie uczniów przedmiotem jakim jest dietetyka.

 

3. Elita teatralna

 

Proponowana innowacja wynika z potrzeb współczesnej szkoły, która dąży do wszechstronnego i wielokierunkowego rozwoju ucznia. Poszerza ona ofertę edukacyjną szkoły i wychodzi naprzeciw zainteresowaniom uczniów, wzbogaca ich wiedzę i umiejętności z zakresu odbioru sztuki teatralnej.

Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów . Treści programowe realizowane w ramach zajęć edukacyjnych  wiedza o kulturze, uzupełnione będą różnorodnymi działaniami realizowanymi podczas zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdami na spektakle teatralne.

W czasie realizacji innowacji pogłębiona zostanie współpraca m.in. z Teatrem Dramatycznym
w Elblągu ,Teatrem Muzycznym w Gdyni i Warszawie. Uczestnictwo w zajęciach stworzy młodzieży możliwość twórczego rozwijania zainteresowań teatralnych i pozwoli na lepsze przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym
w dorosłym życiu.

 

4. Program innowacji pedagogicznej „Wiem co jem”

skierowany jest do uczniów klasy  pierwszej  technikum żywienia i usług gastronomicznych. Zajęcia  pozwolą na uświadomienie uczniom jakie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ich organizmu ma właściwa dieta i wysiłek fizyczny.

Głównym celem programu jest kształtowanie i promowanie zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie, utrwalanie nawyków zarówno higienicznych, jak

i właściwego odżywiania a także potrzeby ruchu. Służą kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych, zachęceniu uczniów do regularnego spożywania pełnowartościowych posiłków a także promocji wśród młodzieży  zasad zdrowego i świadomego komponowania smacznych oraz zdrowych posiłków. Mają na celu utrwalanie nawyków zarówno higienicznych, jak  i właściwego odżywiania a także potrzeby ruchu.

Błędy żywieniowe wynikają z nieświadomości i nieznajomości zasad prawidłowego odżywiania, ale również ignorowania problemu i odsuwania go na dalszy plan. Podobnie destrukcyjnie na organizm wpływa wielogodzinne przesiadywanie przed telewizorem, czy komputerem. Na podstawie zdobytych wiadomości wspólnie z uczniami spróbujemy zmienić dotychczasowe nawyki żywieniowe i przezwyciężyć niechęć do aktywnych form wypoczynku.

 

5. Poznajmy nasz Zamek

zajęcia warsztatowe dla uczniów ZSP nr 3 w Malborku.

Projekt ten skierowany jest dla uczniów klas turystycznych i hotelarskich.

Program innowacji zakłada udział uczniów z klas turystycznych i hotelarskich w warsztatach językowych prowadzonych na terenie Muzeum Zamkowego przez nauczycieli języków obcych, którzy posiadają licencje na oprowadzanie grup turystycznych w językach obcych. Pod kierunkiem swoich nauczycieli oraz pracowników Muzeum Zamkowego uczniowie nie tylko na terenie zamku, ale już począwszy od zakupienia biletu, zdobyciu informacji turystycznej na temat zwiedzanego obiektu, lokali gastronomicznych w obiekcie/mieście będą mogli zdobywać niezbędne informacje, które w przyszłości z pewnością wykorzystają w swojej pracy zawodowej.

Taki sposób przyswajania wiedzy jest atrakcyjny dla uczniów, którzy oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej głównie na lekcjach będą brać w warsztatach praktycznych podczas „żywych lekcji językowych’’ na terenie zamku.

Sprawne posługiwanie się językiem obcym to możliwość swobodnego podróżowania, komunikacji i nawiązywania kontaktów  z obcokrajowcami, to otwarcie się na dziedzictwo kulturowe innych krajów, a nade wszystko – to atrakcyjność na rynku pracy.

 

Cele ogólne innowacji:

  1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
  2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
  3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
  4. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami.
  5. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego; ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
 Przewiń do góry strony