Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku (dalej ZSP3). Z administratorem kontakt jest możliwy telefonicznie pod nr tel. (55) 646 06 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej dyrektor@tech3.malbork.pl oraz pisemnie lub osobiście w siedzibie ZSP3, Aleja Wojska Polskiego 502, 82-200 Malbork.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@mainsoft.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia RODO w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych w szczególności
  na podstawie:
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.),
 • przepisy wykonawcze do wskazanych ustaw, w szczególności Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170),
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.),
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
 • przepisy wykonawcze do wskazanych ustaw, a także inne akty prawne regulujące działalność Placówki.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz przechowywane przez okres określony w szczegółowych przepisach prawa.
 2. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można zgłaszać na e-mail: dyrektor@tech3.malbork.pl
 3. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły lub innych mediach w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Wizerunek przetwarzany jest na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu doręczania korespondencji, a także innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji zadań na podstawie stosownych umów powierzenia danych.
 5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO), przenoszenia swoich danych (art. 20 Rozporządzenia RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia RODO).
 6. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji zadań oświatowych, zawierania i realizacji umów. W innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Przewiń do góry strony